Article sections

  Co to jest audyt kliniczny?

  Audyt kliniczny jest '„procesem poprawy jakości opieki nad pacjentem oraz poprawy wyników poprzez systematyczny przegląd opieki zgodnie z jasno określonymi kryteriami i wdrażanie zmian”’. Zasady dobrych praktyk audytu klinicznego (2002, NICE)

  Mówiąc prościej, audyt kliniczny jest sposobem na zbadanie, czy robimy to, co powinniśmy, oraz czy wprowadzamy ulepszenia tam, gdzie to konieczne.

  Audyt kliniczny składa się z pięciu etapów, które są opisane jako cykl audytu:

  diagram of clinical audit


  Audyt kliniczny w szpitalu Rotunda

  W szpitalu Rotunda przykładamy dużą wagę do audytu klinicznego, ponieważ jest to środek ochrony naszych pacjentów, zapewniający poprawę opieki nad nimi.

  • W roku 2011, jako część celów dotyczących jakości i bezpieczeństwa w planie strategicznym 2011-2013, powstał dedykowany dział ds. audytu klinicznego, który monitoruje i wspiera przeprowadzanie audytu w szpitalu.
  • Wszystkie działy są zachęcane do wzięcia udziału w audycie klinicznym. Jego wyniki i zalecenia dotyczące zmian są prezentowane na regularnych spotkaniach z personelem.
  • Wszystkie audyty kliniczne są zgodne z Data Protection Act 2003 (Ustawą o ochronie danych z 2003 roku).

  Jak przeprowadzamy audyty?

  Każdego roku tworzymy program audytów klinicznych, który obejmuje wszystkie działy szpitala. Wykonujemy audyty, w trakcie których:

  • mierzymy poziom ochrony pacjentów przed zakażeniem, np. higiena rąk, odkażanie sprzętu medycznego
  • kontrolujemy zgodność z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi wytycznymi, np. wytycznymi NICE
  • porównujemy standard zapewnianej opieki ze średnią krajową
  • badamy obszary, w których wystąpiły skargi lub personel napotkał problemy
  • oceniamy nasze standardy prowadzenia dokumentacji medycznej

  Kontakt: E-mail: clinicalaudit@rotunda.ie 

  in raporty

  Related Articles